A LABORATÓRIUM KUTATÁSI PROFILJA
Kutatócsoportunk a polimerkémia és a polimerfizika alapjait, valamint az ipari gyakorlat szempontjából legfontosabb műanyag- és textiltechnológiai tárgyakat oktatja hallgatóinak. Alapkutatás több kiemelt területen folyik a laboratóriumban, melyeken nemzetközileg is elismert eredmények születtek. Az alkalmazott kutatások természetszerűleg ezekhez a területekhez kapcsolódnak.
KUTATÁSI PROJEKTEK
Laboratóriumunk több kutatási projektben is részt vesz, mint konzorcium tag, a Magyar Állam által szponzorált NKTH projekttől az EU legnagyobb 7-es keretprogramjáig.
KRISTÁLYOS POLIMEREK MORFOLÓGIÁJA
A tanszék hagyományos kutatási területe. Az elmúlt években a legfontosabb kristályos műanyagok kristályosodási és olvadási jellegzetességeit tanulmányoztuk. Tisztán ß-módosulatú polipropilén (PP) előállítása az egész világon először a tanszéken sikerült. Jelenleg a kutatás legfontosabb irányai a következők: ß-PP termékek előállítási technológiájának kidolgozása: PP reaktorkeverékek olvadásának és kristályosodásának tanulmányozása: önerősítésű műanyagok. Az utóbbi időben előtérbe került a poliolefin kopolimerek és polimer keverékek, valamint kompozitok szerkezetének és kristályosodási jellegzetességeinek tanulmányozása. Ismereteinket elsősorban a PP gócképzésével kapcsolatos alkalmazott kutatásokban hasznosítjuk.
POLIMERKÉMIA
Az ezen a területen folyó kutatás elsősorban különleges tulajdonságú polimerek előállítására és vizsgálatára irányul. Jelentősebb kutatási irányok: ferroelektromos folyadékkristályos polimerek, akrilát alapú emulziók. A speciális polimerek kutatása mellett fejlesztő munka folyik a hagyományos térhálós polimerekkel, így például az epoxi és poliészter gyantákkal kapcsolatban is.
HETEROGÉN POLIMER RENDSZEREK
A kutatás fő célkitűzése a szerkezet/tulajdonság összefüggések vizsgálata polimer keverékekben és töltőanyagot tartalmazó műanyagokban. Az elmúlt években összefüggéseket állapítottunk meg a komponensek jellemzői, a közöttük kialakuló kölcsönhatások és a heterogén rendszer tulajdonságai között. Jelenleg a következő kérdések állnak a kutatás középpontjában: mikromechanikai deformációs folyamatok; aggregáció; törés, ütésállóság; az elegyíthetőség és a tulajdonságok kapcsolata. Az utóbbi időben a vizsgálatok kiterjedtek a szénszállal erősített hőre lágyuló, illetve térhálós gyanta mátrixú kompozitok vizsgálatára és nanokompozitok tanulmányozására is. Az ipar, illetve a fogyasztók elvárásaira, valamint a legújabb környezetvédelmi irányelvekre tekintettel az utóbbi években különös figyelmet fordítunk a természetes töltőanyagokkal kapcsolatos kutatásokra. Hatékony módszereket alkalmazunk a töltőanyagok felületi jellemzésére, valamint a keverékek és kompozitok mechanikai tulajdonságait meghatározó, mikroszkopikus szinten lejátszódó deformációs folyamatok felderítésére. A komponensek kölcsönhatása, illetve annak módosítása képezi a vizsgálatok központi kérdését ezen a területen is.
ÚJRAFELDOLGOZÁS, KÖRNYEZETVÉDELEM
A címben szereplő mindkét kérdés egyre nagyobb gazdasági, társadalmi és politikai jelentőséggel bír. A téma szorosan kapcsolódik az előző területekhez (polimerkémia, keverékek). Az újrafeldolgozás területén mind a szelektíven gyűjtött és válogatott, mind pedig a vegyes műanyaghulladékok újrafeldolgozhatóságát vizsgáljuk. Egy, az Európai Közösség által támogatott Copernicus program keretében PET palackok hulladékának újrafeldolgozásához kapcsolódó kérdésekkel foglalkoztunk. A polimerkémiai kutatásokhoz kapcsolódóan foglalkozunk a PET palackok hulladékának kémiai lebontásával és újrahasznosításával.
TERMÉSZETES ALAPÚ, ILLETVE LEBONTHATÓ BIOPOLIMEREK
A műanyagokra vonatkozó egyre szigorúbb környezetvédelmi előírásoknak, illetve a modern orvostudomány igényeinek megfelelően egyre nagyobb szerep jut a Laboratórium munkájában a természetes alapú, illetve lebontható biopolimereknek. Ezek tulajdonságai azonban egyelőre jellemzően nem érik el a hagyományos műanyagok teljesítményét, ezért kiemelten foglakozunk módosításukkal, hagyományos társítás és innovatív, reaktív módszerek segítségével. Dolgozunk többek között termoplasztikus keményítő alapú keverékek, nano- és biokompozitok, valamint természetes szállal erősített, illetve ütésálló politejsav fejlesztésén. Biokompatibilitásuknak és lebonthatóságuknak köszönhetően kiemelkedő jelentőséggel bír a biopolimerek orvosi alkalmazása. Napjainkban a gyógyítás egyik legnagyobb kihívása a funkciójukat sérülés vagy betegség következtében ellátni képtelen szervek pótlása, helyettesítése, amit jelentős mértékben segíthet az emberi szövetek mesterséges úton történő tenyésztése. A szövettenyésztéshez megfelelő vázanyag szükséges, amelyen a sejtek megtapadnak, és azon szaporodni képesek. Laboratóriumunkban polikaprolakton alapú keverékekből hozunk létre ilyen porózus szerkezeteket az egyik komponens szelektív kioldása útján.
POLIMEREK DEGRADÁCIÓJA ÉS STABLIZÁLÁSA
A Polimer Fizikai Kutatócsoport hagyományos kutatási területe a polimer degradáció. Míg a csoport korábban a PVC, majd a poliolefin degradáció elemi lépéseit tanulmányozta, addig az elmúlt években a hangsúly egyre inkább a stabilizálásra helyeződött. Alapkutatási szinten a feldolgozás során végbemenő kémiai folyamatok, a kialakult szerkezet és a termék tulajdonságai közti kapcsolatokat vizsgáljuk, de alkalmazott kutatást is végzünk együttműködésben hazai és külföldi vállalatokkal. Mivel számos kérdés vetődött fel a korábban alkalmazott stabilizátor vegyületek bomlástermékeinek környezeti és egészségügyi hatását illetően, kiemelt célunk ezek kiváltása természetes antioxidánsokkal.
TRANSZPORTFOLYAMATOK POLIMEREKBEN
A kismolekulasúlyú anyagok diffúziója és oldhatósága a gyakorlat szempontjából is rendkívül fontos, különösen a csomagolástechnikában. A területen a diffundáló anyag, valamint a polimer szerkezetének a diffúzió sebességére és az oldhatóságra gyakorolt hatását vizsgáljuk. A diffúzió jelentősége számos más területen is nagy, így például a növényvédelemben, vagy az építőiparban.
A PAMUTCELLULÓZ KÉMIAI MÓDOSÍTÁSA
A textilkémiai kutatócsoport a cellulóz alapú szálasanyagok környezetbarát enzimes kikészítésével és az enzimes folyamatok hatékonyságnövelésével foglalkozik. Jelenleg elsősorban a kisfrekvenciás ultrahang és a hidegplazma előkezelés hatását vizsgálják az enzimes reakciók eredményességére. Új kutatási irányt jelent a nanokristályos cellulóz előállítása különböző lignocellulóz alapanyagokból, a savas hidrolízis paramétereinek az optimalizálása, a nanocellulóz tulajdonságainak a megismerése és alkalmazási lehetőségeinek a felderítése. A kutatások elsősorban a nanocellulóz filmek előállítására és jellemzésére irányulnak, de kiterjednek a nanocellulóz lehetséges textilipari felhasználására is.
LABORATÓRIUMUNK MŰSZERPARKJA EZEN A LINKEN TEKINTHETŐ MEG
HASZNOS LINKEK
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyész és Biomérnöki Kar, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék
Műanyag és Gumiipari Laboratórium
clear blue sky